Sökning: "Alexzandra Backlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexzandra Backlund.

  1. 1. Chefers bemötande av psykisk ohälsa inom sjukvården : En studie om chefers bemötande av psykisk ohälsa utifrån ett medarbetarperspektiv

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Alexzandra Backlund; Melinda Ghosal; [2020]
    Nyckelord :psykisk ohälsa; sjuksköterskor; bemötande;

    Sammanfattning : Sjukvården är en arbetsplats med hög arbetsbelastning och risken att drabbas av psykisk ohälsa är stor. Många sjuksköterskor är medvetna om den påfrestande arbetsmiljön de arbetar i. Genom stöd från kollegor och vägledning i arbetet kan psykisk ohälsa förebyggas, och en mental hälsa främjas. LÄS MER