Sökning: "Alf Hevelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alf Hevelius.

  1. 1. KARLSTADS STADSTRÄDGÅRD -Historisk dokumentation och bevarandeplan för det ursprungliga trädbeståndet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Zarah Magnusson; [2020-10-06]
    Nyckelord :Karlstad city garden; historical dokumentation; conservation plan; original tree stock; Anders Blomqvist; Alf Hevelius; cultural historical evaluation;

    Sammanfattning : The interest in Karlstad´s city garden, began as a personal connection and a curiosity for its history. The purpose of this thesis is to compile a historical documentation that covers the entire history of Karlstad´s city garden, from its construction in the mid-1800s to today. LÄS MER