Sökning: "Alfombra Roja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alfombra Roja.

  1. 1. Röda Mattan visar vägen till internationellt samarbete : En undersökning om hur Alfombra Roja arbetar kommunikativt i Spanien och Sverige

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Evelina Strandgren; [2012]
    Nyckelord :kommunikation; interkulturell kommunikation; extern kommunikation; Alfombra Roja; Alfombra Roja;

    Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att ta reda på eventuella skillnader i Alfombra Rojas sätt att kommunicera i brukstexter med sina kunder i Sverige jämfört med i Spanien, och om möjligt få en uppfattning om vad eventuella skillnader beror på. För att uppnå detta granskar och jämför jag texternas innehåll och kontext enligt Lennart Hellspong och Per Ledins analysmodell. LÄS MER