Sökning: "Alfred Bengts"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alfred Bengts.

  1. 1. Att undvika exponering för kvartspartiklar i stendamm : En guide till arbetsledningen vid väg och anläggningsprojekt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

    Författare :Mattias Orsén; Alfred Bengts; [2019]
    Nyckelord :Stone dust; Quartz; Respirable quartz; Stendamm; Kvarts; Respirabelt kvarts;

    Sammanfattning : Sammanfattning Stendamm förekommer på alla väg och anläggningsprojekt men kunskapen om hur farligt det är att exponeras för de respirabla kvartspartiklar som stendamm innehåller är bristfällig. Det respirabla kvartsdammet kan framkalla bland annat Silikos och cancer i lungorna men även påverka hjärtat negativt då lungornas funktion blir nedsatt. LÄS MER