Sökning: "Alfred Segerfridh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alfred Segerfridh.

  1. 1. Anställningsbarhet under Covid-19 : En enkätstudie om studenters syn på anställningsbarhet under en pandemi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Alfred Segerfridh; Robert Nordlund; [2021]
    Nyckelord :anställningsbarhet; studenter; Covid-19; flexibilitet; enkätundersökning; samhällskris;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur Covid-19 har påverkat studenters syn på deras anställningsbarhet. Materialet i studien är insamlat via en webbenkät där 357 studenter deltog, Studiens frågeställning lyder: Hur har Covid-19 påverkat studenters syn på deras anställningsbarhet? Till detta har vi även koppat tre ytterligare hypoteser som vi tror kan ha en påverkanseffekt på den upplevda anställningsbarheten. LÄS MER