Sökning: "Alfred Sjelvgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alfred Sjelvgren.

  1. 1. Kultiverade Människor? - att använda språkanalogier för att förstå arkeologiska problem

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

    Författare :Alfred Sjelvgren; [2018]
    Nyckelord :Language; Tanged arrowheads; neolithic cultures; Alvastra pile dwelling; mixed context; mixed technology; History and Archaeology;

    Sammanfattning : This thesis aims to explore the problems archaeologists have to face when working with mixed kontexts and multi cultural technologies. The thesis explores how archaeologists could use linguistic explanations when working with material culture studies and how material culture spreads in human societies. LÄS MER