Sökning: "Ali Ünlü"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ali Ünlü.

  1. 1. (O)hälsosamma förhållanden på YouTube : En kvalitativ studie om hur aktiva ungdomar uppfattar att deras hälsobeteenden påverkas av att följa fitness-influencers på YouTube

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Ali Ünlü; Rodi Budakci; [2020]
    Nyckelord :Influencer Marketing; Public Health; YouTube; Parasocial Relationships; Health Awareness; Influencer Marknadsföring; Folkhälsan; YouTube; Parasociala Relationer; Hälsomedvetenhet;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar som tränar upplever att fitness-influencers på YouTube påverkar deras hälsobeteenden. Detta för att på så sätt bidra med kunskap åt samhället om den konkreta effekt som marknadsföringen av träning och kost har på sociala mediekanaler för att börja täcka det forskningsgap som berör hälsorelaterade beteenden. LÄS MER