Sökning: "Ali Dariab Hossein"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ali Dariab Hossein.

  1. 1. Teknikkonsulters möjlighet att skapa kundvärde med hjälp av automatisering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Ali Dariab Hossein; [2020]
    Nyckelord :Development idea; automated processes; construction design; customer value.; Utvecklingsidé; automatiserade processer; byggprojektering; kundvärde.;

    Sammanfattning : Studien har genomförts i samarbete med WSP, där WSP har som utvecklingsidé att automatisera vissa processer i projekteringsfasen för att skapa mer kundvärde. Syftet med examensarbetet är att förstå mekanismerna bakom automatisering med stöd från litteraturen och genomföra en inledande marknadsundersökning för att kartlägga vilka utmaningar och önskemål som några utvalda kunder till WSP har gällande automatisering. LÄS MER