Sökning: "Ali Gonzales"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ali Gonzales.

  1. 1. Barnens möte med skriftspråket i förskolan

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Stockholms universitet

    Författare :Rosa Gonzales Skinnari; Munawar Ibrahim Ali; [2013]
    Nyckelord :Barns literacy; barns intresse; sociokulturellt perspektiv; pedagoger; förskolan; praktiker.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER