Sökning: "Ali Ibrahimi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ali Ibrahimi.

  1. 1. Kapitalstruktur- likheter och olikheter mellan tre branscher

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Pranvera Ibrahimi; Marjan Basirat Ali Ghanbari; [2009]
    Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; soliditet; räntabilitet på total kapital; räntabilitet på eget kapital; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : I studien kom vi fram till att kapitalstrukturen inte alltid är uppbyggd på ett likartat sätt. Utifrån de valda förtagen i IT branschen påvisas det att kapitalstrukturen inte är utformad på samma viss. Tjänsteföretagen påvisar en likartad kapitalstruktur med avvikelse från företaget New Wave. LÄS MER