Sökning: "Aliaksandra Rybachkina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aliaksandra Rybachkina.

  1. 1. Jämförande analys av argumenterande texter i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Aliaksandra Rybachkina; [2022]
    Nyckelord :svenska som andraspråk; argumenterande texter; nationella prov; argumentanalys;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om gymnasielevernas argumenterande texter följer en typisk struktur för argumentation och om det finns skillnader i texterna mellan elever som läser svenska som andraspråk 1 och svenska 1 på gymnasiet. Undersökningen görs genom argumentanalys och analys av textmönster utifrån en handbok som riktmärke. LÄS MER