Sökning: "Alice Åberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Åberg.

  1. 1. De köpte sin kärlek för pengar - En undersökning av rättsordningens förhållande till sugardating

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Alice Åberg; [2018]
    Nyckelord :Civilrätt; private law; sugardating; emotional labour; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Sugardating innebär att någon - oftast en äldre man – på olika sätt betalar en annan – oftast en yngre kvinna – för umgänge och intimitet. Köp av sexuella tjänster är kriminaliserade i svensk rätt, men rättsordningen har än så länge inte tagit ställning till hur köpandet av känslomässig intimitet ska hanteras rättsligt. LÄS MER