Sökning: "Alice Fritz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Fritz.

  1. 1. Auditiv feedback i menyer på webben : Ljud som navigeringsstöd för personer med synnedsättning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Alice Fritz; [2021]
    Nyckelord :Synnedsättning; auditory icons; earcons; tillgänglighet;

    Sammanfattning : Internet är för många en självklarhet för att kunna dela och ta del av information. För andra kan användandet av internet vara frustrerande och exkluderande. En sådan grupp är personer med olika former av synnedsättningar. För dessa personer finns vissa verktyg tillgängliga så som screen readers. LÄS MER