Sökning: "Alice Högberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Högberg.

  1. 1. Drogprevention - i grundskolans senare år

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Alice Elmersson; Hanna Högberg; [2007]
    Nyckelord :ANT; drogprevention; cannabis; amfetamin; GHB;

    Sammanfattning : SammanfattningSyftet med detta examensarbete är att ge en övergripande bild av fysiologiska mekanismers funktion underpåverkan av substanserna cannabis, amfetamin och GHB med hjälp av en litteraturstudie. Arbetet ämnar vidareifrågasätta om de kunskapsresultat som följer av en dylik undersökning behövs i skolans drogförebyggandeverksamhet. LÄS MER