Sökning: "Alice Jurström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alice Jurström.

 1. 1. Körsång i skolan – en arena för utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Alice Jurström; [2018-10-09]
  Nyckelord :Körsång; undervisning; gymnasieskola; fokusgruppsamtal; diskurspsykologi; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker och problematiserar hur gymnasieelever talar om och därmed konstruerar skolämnet körsång. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsamtal med gymnasieelever på estetiska programmet med inriktning musik. LÄS MER

 2. 2. Körsång i skolan – en arena för utmaningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Jurström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktFöreliggande studie undersöker och problematiserar hur gymnasieelever talar om och därmed konstruerar skolämnet körsång. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsamtal med gymnasieelever på estetiska programmet med inriktning musik. LÄS MER

 3. 3. Individen i gruppen. En litteraturstudie om körsångares motivation till körsång

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Jurström; Maja Lindgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie tar upp forskning som undersöker körsångares motivation till körsång i och utanför skolans verksamhet utifrån sociala, individuella, multikulturella och genusrelaterade perspektiv. Syftet med studien är att kartlägga aspekter som kan påverka motivationen, för att ge oss verktyg i vår framtida yrkesroll som kör- och musiklärare på gymnasiet. LÄS MER