Sökning: "Alice Mjöhagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Mjöhagen.

  1. 1. Nyheter om våld – underhållning eller information? : En kritisk diskursanalys av hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer porträtteras i svenska kvällstidningar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

    Författare :Ann-Sofie Andersson; Alice Mjöhagen; [2020]
    Nyckelord :intimate partner violence; men’s violence against women; news coverage; news media; critical discourse analysis CDA ; våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; nyhetsrapportering; nyhetsmedier; kritisk diskursanalys;

    Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett omfattande socialt problem i Sverige och problemet förekommer regelbundet i nyhetsmedier. Denna studie syftade till att undersöka beskrivningarna av mäns våld mot kvinnor i nära relationer i två välspridda svenska tidningar. LÄS MER