Sökning: "Alice Nylander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Nylander.

  1. 1. Paradoxen Instagram: En kvantitativ studie om skillnader i Instagramanvändning och dess påverkan på psykisk hälsa mellan manliga och kvinnliga socionomstudenter på Lunds universitet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Linn Rosenkvist; Alice Nylander; [2020]
    Nyckelord :Instagram; motiv for att använda Instagram; genusteori; sociala medier; psykisk hälsa; socionomstudenter; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of the study was to examine gender differences regarding the activity on Instagram, and the correlation between mental health and Instagram usage amongst social work students at Lund University. More specifically, the study aimed to identify whether men and womens’ Instagram usage and motives for Instagram usage differentiated and if their usage affected them negatively. LÄS MER