Sökning: "Alice Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Alice Persson.

 1. 1. Hur mycket kostar det ​egentligen ​att byta  gym?   En kvalitativ studie om byteskostnader inom gymbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aillie Wan; Alice Persson; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Professionellas erfarenheter om sexuella övergrepp hos ungdomar i åldern 16 – 19 år

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Kärrberg; Alice Persson; [2020]
  Nyckelord :Sexual abuse; effects; identification; adolescents; action plan.; Sexuella övergrepp; effekter; identifiering; ungdomar; handlingsplan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka professionellas erfarenheter av att identifiera ungdomar i åldern 16 - 19 år som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. Dessa erfarenheter diskuteras i dialog med den aktuella vetenskapen om hur sexuella övergrepp kan identifieras. LÄS MER

 3. 3. Personer med schizofreni dör av förtid av somatisk ohälsa – Vad kan sjuksköterskan göra?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Jansson; Alice Persson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Schizofreni; metabolt syndrom; livsstil; riskfaktor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör en folksjukdom och ohälsan skapar problematik både på individ - och samhällsnivå. Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som ingår i gruppen psykossjukdomar och ses idag som en av Sveriges folksjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Den smärtsamma verkligheten : En enkätstudie om sjuksköterskans stress på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alice Albertsson; Martin Persson; [2019]
  Nyckelord :stress; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; allmänsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket innebär ofta långvarig stress och bristfällig arbetsmiljö. Personalbrist, hög arbetsbelastning och bristande inflytande på arbetsplatsen är orsaker till att sjuksköterskor väljer att sluta inom yrket. För lite forskning gällande den upplevda stressen på arbetsplatsen inom sjuksköterskeyrket råder. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av interventioner med inriktning återgång i arbete för personer med depression samt ångest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Alice Sonesson Persson; Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsåtergång; depression samt ångest; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression samt ångest tillhör de stora folksjukdomarna som drabbar många i arbetsför ålder. Diagnoserna står för cirka 90 % av sjukskrivningar i Sverige som är orsakade av psykisk ohälsa. Det finns dock kunskapsluckor gällande effektiva interventioner som syftar till arbetsåtergång för individer med psykisk ohälsa. LÄS MER