Sökning: "Alice Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Alice Persson.

 1. 1. Personer med schizofreni dör av förtid av somatisk ohälsa – Vad kan sjuksköterskan göra?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Jansson; Alice Persson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Schizofreni; metabolt syndrom; livsstil; riskfaktor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör en folksjukdom och ohälsan skapar problematik både på individ - och samhällsnivå. Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som ingår i gruppen psykossjukdomar och ses idag som en av Sveriges folksjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Den smärtsamma verkligheten : En enkätstudie om sjuksköterskans stress på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alice Albertsson; Martin Persson; [2019]
  Nyckelord :stress; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; allmänsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket innebär ofta långvarig stress och bristfällig arbetsmiljö. Personalbrist, hög arbetsbelastning och bristande inflytande på arbetsplatsen är orsaker till att sjuksköterskor väljer att sluta inom yrket. För lite forskning gällande den upplevda stressen på arbetsplatsen inom sjuksköterskeyrket råder. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av interventioner med inriktning återgång i arbete för personer med depression samt ångest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Alice Sonesson Persson; Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsåtergång; depression samt ångest; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression samt ångest tillhör de stora folksjukdomarna som drabbar många i arbetsför ålder. Diagnoserna står för cirka 90 % av sjukskrivningar i Sverige som är orsakade av psykisk ohälsa. Det finns dock kunskapsluckor gällande effektiva interventioner som syftar till arbetsåtergång för individer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. EN GOD MÄNNISKA ÄR EN SÅ’N SOM INTE DRÄNKER HUNDAR” Etisk medvetenhet uttryckt i litteratursamtal – en kvalitativ studie

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Nissen; [2018-10-19]
  Nyckelord :etik; litteratursamtal; föreställningsvärldar; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore if, and how, Swedish students in the ninth grade show ethical awareness as well as a deeper understanding of fictional texts when discussing texts with ethical themes in small groups. It also endeavours to examine whether the students take advantage of their own as well as their classmates’ thoughts to deepen their understanding. LÄS MER

 5. 5. Investigating the properties of Planck's radiation law through theoretical and numerical studies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik; Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Alice Graf Brolund; Rebecca Persson; [2018]
  Nyckelord :Planck; Wien; Maxwell-Boltzmann; Monte Carlo; stochastic; distribution; python; black body; radiation; jacobian; cavity radiation; stokastisk; numerisk; fördelning; svart kropp; strålning; svartkroppsstrålning; hålrumsstrålning;

  Sammanfattning : A black body is an ideal object that absorbs all incident electromagnetic radiation and simultaneously emits radiation that only depends on the temperature. The radiation is described by Planck's radiation law and its maximum by Wien's displacement law. LÄS MER