Sökning: "Alice Ramtjärn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Ramtjärn.

  1. 1. Transkulturell omvårdnad i sent palliativt skede – En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av olika utmaningar i vårdmöten

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Alice Ramtjärn; Hanna Ågren; [2019-08-16]
    Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; sen palliativ vård; sjuksköterskors erfarenheter; utmaningar; vårdmöte;

    Sammanfattning : Under det senaste decenniet har invandringen i Sverige ökat kraftigt. Till följd av detta har transkulturell omvårdnad blivit en stor del av sjuksköterskans vardag. När olika kulturer möts i vården av en patient i ett sent palliativt skede uppstår ofta någon form av kulturella krockar, vilket medför utmaningar i mötet. LÄS MER