Sökning: "Alice Ribbenvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Ribbenvik.

  1. 1. The Principle of Distinction in Modern Warfare

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Alice Ribbenvik; [2018]
    Nyckelord :Public international law; international humanitarian law; the principle of distinction; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Distinktionsprincipen är en av de mest fundamentala principerna i internationell humanitär rätt. Distinktionsprincipen grundades i St. Petersburgdeklarationen från 1868 och syftade till att minska det dödliga våldet mot civila i väpnade konflikter. LÄS MER