Sökning: "Alice Roxendal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Roxendal.

  1. 1. En berättande skolas möjligheter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

    Författare :Patrik Barrsäter; Alice Roxendal; [2021]
    Nyckelord :Berättande; kritiskt tänkande; literacy; skola; storytelling; vokabulär; yngre elever.;

    Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att belysa vilka effekter berättande arbetsmetoder kanha på elever i grundskolan. Utifrån frågeställningen “Vad säger forskning om hur berättande arbetsmetoder i skolan kan verka språkligt, kunskapsmässigt och socialt utvecklande för yngreelever?” har vi letat efter forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och andra källor genom systematiska sökningar. LÄS MER