Sökning: "Alice Söderlund Carlborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Söderlund Carlborg.

  1. 1. Hur personer, som blivit utsatta för partnervåld, uppleversjuksköterskors bemötande. : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Louise Hast; Alice Söderlund Carlborg; [2021]
    Nyckelord :Approach; Experience; Intimate Partner Violence; Literature review; Nurse; Bemötande; Litteraturöversikt; Partnervåld; Sjuksköterska; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: År 2019 anmäldes 10 500 fall av partnervåld i Sverige. Av offren var 84 % kvinnor och resterande 16 % män och samtliga offer var vid tidpunkten 18 år eller äldre. Det finns flertalet faktorer, utifrån både patienters och sjuksköterskors perspektiv, som kan hindra eller främja att utsatthet för partnervåld uppdagas. LÄS MER