Sökning: "Alice Stenfelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Stenfelt.

  1. 1. Om vattnet kunde tala. En kulturgeografisk studie om sociala dimensioner av dricksvattenhantering med en ingång i klimatförändringar och tvärvetenskap

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Gustav Antonsson; Alice Stenfelt; [2021-06-24]
    Nyckelord :drinking water management; water management; climate change; varying precipitation; interdisciplinary approach; sustainability science; sustainable development; Sweden;

    Sammanfattning : Drinking water management involves several actors from different occupations from different disciplines over several scales within the Swedish public sector. It also involves individual consumers within continuously growing societies. In addition to this, today's raw water revenues face growing challenges as a consequence of climate change. LÄS MER