Sökning: "Alicia Westin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alicia Westin.

  1. 1. Plitheder: Emotionssociologiska perspektiv på social kontroll bland kriminalvårdare

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Amanda Westin; Alicia Frånberg Ågren; [2016]
    Nyckelord :kriminalvård; vårdare; emotionssociologi; social kontroll; lojalitet; känsloregler; humor; Social Sciences;

    Sammanfattning : Kriminalvårdares vardagliga arbete hamnar lätt i skymundan då medier ofta väljer att uppmärksamma dramatiska händelser eller skandaler, såsom rymningar. Denna uppsats syftar till att analysera den sociala och emotionella kontroll som råder mellan kriminalvårdare. LÄS MER