Sökning: "Alida Bjelvenmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alida Bjelvenmark.

  1. 1. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
    Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER