Sökning: "Alida Wahlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alida Wahlgren.

  1. 1. Organisationskultur i grundskolor i Göteborg. En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Olivia Lagergren; Alida Wahlgren; [2019-05-07]
    Nyckelord :Organisationskultur; arbetsmiljö; upplevelser; lärare; grundskolan;

    Sammanfattning : .... LÄS MER