Sökning: "Alinde Gundersvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alinde Gundersvik.

  1. 1. "Varför lär sig inte invandrarna svenska på Sfi?" - En studie kring migranters förutsättningar att lära sig svenska på Sfi (Svenska för invandrare).

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Rebecca Axell; Alinde Gundersvik; [2010]
    Nyckelord :Social Sciences;

    Sammanfattning : Abstract Authors: Rebecca Axell and Alinde Gundersvik Title: “Why do not immigrants learn Swedish at Sfi? – a studie on migrants’ ability to learn Swedish at Sfi (Swedish for immigrants). Supervisor: Yoshiko Boregren Matsui Assessor: Anders Östnäs The purpose of this study was the basis of Sfi-teachers and social workers viewpoint to look into conditions immigrants have to learn Swedish. LÄS MER