Sökning: "Alis Suljanovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alis Suljanovic.

  1. 1. Hur skapas tolerans i religionsundervisningen för alla trosuppfattningar?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Alis Suljanovic; Philippa Richardsson; [2020]
    Nyckelord :religionsdidaktik; mångfald; tolerans;

    Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att med hjälp av forskning och vetenskapliga texter försöka ta ställning till frågan: Hur skapas tolerans i religionsundervisningen för alla trosuppfattningar? Syftet med kunskapsöversiktens frågeställning är att dels få en djupare insikt i hur lärandeprocessen i religionskunskapsundervisningen är utformad men även om hur tolerans skapas för att inkludera samtliga elever i undervisningen. Metoden för arbetet har i första hand utgått ifrån att finna sökord med hjälp av databaser som vi ansett varit relevanta till kunskapsöversikten. LÄS MER