Sökning: "Alkoholism utifrån psykologiska perspektiv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alkoholism utifrån psykologiska perspektiv.

  1. 1. En släng av alkoholism? - en kvalitativ studie av socialsekreterares syn på alkoholberoende

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Evelina Nyszkiewicz; Jenny Sköld; [2009-01-27]
    Nyckelord :Alkoholberoende; synsätt; ansvar; val;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares bakomliggande synsätt på alkoholberoende. Studiens frågeställningar är: Hur förklarar socialsekreterarna alkoholberoende, vilka perspektiv grundar de sig på och hur kan de olika perspektiven kombineras och hur ser socialsekreterarna på individens ansvar och vilja? Studien har genomförts med en kvalitativ ansats genom intervjuer med sju socialsekreterare på vuxenenheter i 5 olika stadsdelar i Göteborg. LÄS MER