Sökning: "Alla Aziz"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Alla Aziz.

 1. 1. Hur formar vi goda samhällsmedborgare? : En systematisk forskningsöversikt som undersöker olika arbetsmetoder i samhällskunskapsämnet som främjar elevers vilja till politiskt deltagande och medborgerligt engagemang

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Trifa Taleb Aziz; Fanny Rud Wallroth; [2023]
  Nyckelord :Samhällsmedborgare; samhällskunskapsdidaktik; politiskt deltagande; medborgarundervisning; demokratiska värden; deliberativa samtal; projektbaserad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka arbetsmetoder det finns inom samhällskunskapsämnet som främjar elevers vilja till politiskt deltagande och engagemang. Vi finner en problematik i att samhällskunskapsdidaktiken inte har presenterat några konkreta eller utvärderade metoder för hur vi som lärare på bästa möjliga sätt kan utforma vår undervisning för att arbeta aktivt med att bilda demokratiska samhällsmedborgare. LÄS MER

 2. 2. Skolans arbete mot mobbning och kränkande handlingar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simone Habib Aziz; [2022]
  Nyckelord :Skolan; mobbning; lärare; åtgärdsprogram; metod; skolverket; styrdokument; läroplan; skollagar.;

  Sammanfattning : April 2006 inträdes Barn – och elevskyddslagen med utgångpunkt att främja barns och elevers välbefinnande, där varje skola gör sig skyldig till att genomföra en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska innehålla skolans handling och arbetsplan mot mobbning och annat kränkande beteende. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnors upplevelse efter en mastektomi till följd av bröstcancer : En studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Malin Andersson; Taban Aziz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen och 30% av cancerfallen i Sverige är bröstcancer. Mastektomi är den vanliga behandlingen, där hela eller delar av bröstet avlägsnas. Kvinnor som genomgått mastektomi kan uttrycka olika känslor. LÄS MER

 4. 4. Backaryds kyrka- Bevarande av golvbjälklag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Basel Alashker; Erik Lindström; Aziz Karimi; [2021]
  Nyckelord :Suspended foundation; moisture investigation; U-value; Backaryd’s church; Measure; Cultural environment; Krypgrund; Fuktundersökning; U-värde; Backaryds kyrka; Åtgärder; Kulturmiljö;

  Sammanfattning : This study was carried out in Backaryd’s church following a proposal from Ankdammen konsult. Backaryd’s church was built more than 200 years ago in Ronneby municipality in Blekinge County. LÄS MER

 5. 5. Förebygga vilseledande genom examinationens funktioner : En intervjustudie av matematiklärares uppfattningar om vilseledande och examination samt dess skillnad på distans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Erik Andersson; David Aziz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har medfört att högskolor har behövt övergå till distansundervisning. Denna övergång har resulterat i ett ökat antal försök till vilseledande på distansexaminationer som i nuvarande läge sker digitalt. LÄS MER