Sökning: "Alla Mohammed"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Alla Mohammed.

 1. 1. The Swap Market Model with Local Stochastic Volatility

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mohammed Benmakhlouf Andaloussi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modeling volatility is an intricate part of all financial models and the pricing of derivative contracts. And while local volatility has gained popularity in equity and FX models, it remained neglected in interest rates models. LÄS MER

 2. 2. JÄMFÖRELSE MELLAN MANUELL OCH AUTOMATISK MÄTNING AV KÄRLSTELHET OCH ANKEL/ARM-INDEX

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mohammed Al Saegh; [2018]
  Nyckelord :Kärlstelhet; Pulsvågshastighet; CAVI; Vasera;

  Sammanfattning : Kärlstelhet mäts för att identifiera funktionella förändringar av kärlväggen som är bra att upptäcka i förväg innan det utvecklas fler komplikationer gällande hjärt- och kärlsjukdomar. Mätning av pulsvågshastighet med Sphygmocor för mätning av kärlstelhet används idag som ”gold standard” metod men blodtrycksförändringar vid undersökningstillfället påverkar resultatets noggrannhet. LÄS MER

 3. 3. Utsläpp från svenska reningsverk till Östersjön : Granskning av Henriksdals reningsverk, Ryaverket, Sjölunda reningsverk, Kungssängsverket och Duvbackens reningsverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Dolovan Ahmed; Mohammed Erik Jamal Fadul; [2017]
  Nyckelord :Purification plant; phosphorus; nitrogen; mechanical purification; biological purification; chemical purification; person equivalent pe .; Reningsverk; fosfor; kväve; mekanisk rening; biologisk rening; kemisk rening; personekvivalent pe .;

  Sammanfattning : From domestic and industrial waste water will have to be cleaned before it can be released into lakes and streams again. This purification takes place through various stages of treatment plants. LÄS MER

 4. 4. Experimental validation of CFD model predicting wind effects on inclined-roof mounted photovoltaic modules

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Mohammed Gofran Chowdhury; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete, utvecklades flera CFD modeller för att identifiera och karakterisera el produktion från solceller med hänsyn till instrålning nivån och yttemperaturen. De genoförda experimentella arbete tyder på att när PV-modulen utsätts för väder och vind sker signifikanta förändringar av temperaturen på modulens yta. LÄS MER

 5. 5. Implementering av Lean i medelstora företag

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Noor Mohammed Yasin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project/essay is about the Lean production, and aims is to conduct a study on how a middle-sized company can implement the Lean philosophy in their organization. The study is performed in collaboration with Mälardalen University, in order to answer the question raised of why middle-sized companies implement Lean Production philosophy and what results they expect. LÄS MER