Sökning: "Alla Welin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Alla Welin.

 1. 1. Bilden av fröken - en diskursanalytisk studie om hur förskollärare skildras i fem bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Klintevall; Jessica Welin; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; bilderböcker; diskurser; makt; subjektspositioner; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur förskollärare skildras i fem bilderböcker utgivna 2017–2019. Metodvalet för studien är diskursanalys. För att kunna besvara syftet har vi använt oss av sex analysfrågor, resultatet av dessa har sedan analyserats med diskursanalytiska begrepp. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmätning i komplexa projekt : - En fallstudie på Saab Aeronautics

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jacob Kanmert; Joakim Lindh; Joel Welin; [2018]
  Nyckelord :Earned Value Management EVM ; projektledning; komplexitet; prestationsmätning; Rolling Wave planning; ANSI EIA-748;

  Sammanfattning : Organisationer med komplexa projekt som sträcker sig över ett flertal år finner svårigheter att förhålla sig till projektens fördefinierade parametrar tid, kostnad och omfattning. Skenande kostnader och förseningar är vanligt förekommande i dessa typer av projekt, då projekten omfattar ett samspel av ett flertal aktiviteter och där projektets omfattning ofta förändras. LÄS MER

 3. 3. Historieundervisningens betydelse för elevers identitetsskapande processer : En litteraturstudie om eventuella samband mellan skolämnet historia och elevers identitetsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carin Welin; [2017]
  Nyckelord :historiemedvetenhet; historieundervisning och identitetsskapande;

  Sammanfattning : Människors arbete med att skapa och forma sina identiteter är processer som pågår med olika intensitet under hela livet. Enligt de styrdokument som gäller idag, och även i tidigare läroplaner, anses historieundervisning ha betydelse för elevers utveckling av kunskaper som hjälper dem att förstå sin egen identitet och sin roll i den samhälleliga kontexten. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutveckling och upplevd anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sophie Welin; Frida Sunqqvist; [2017]
  Nyckelord :competence development; learning; responsibility; perceived employability; construction sector; kompetensutveckling; lärande; ansvar; upplevd anställningsbarhet; byggsektor;

  Sammanfattning : Anställda har idag ett större ansvar för sin egna anställningsbarhet och flera forskare påstår att kompetensutveckling och lärande är avgörande för en individs upplevda anställningsbarhet. Kompetensutveckling har varit ett aktuellt ämne inom byggsektorn sedan 2000-talet då byggsektorn generellt sett har en lägre utbildningsnivå jämfört med arbetsmarknaden i övrigt. LÄS MER

 5. 5. "Barn far illa i alla samhällsgrupper tänker vi..." : En kvalitativ studie om socialsekreterares föreställningar om socioekonomisk status i arbetet med förhandsbedömningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Åsa Welin; Natalie Haddad; [2016]
  Nyckelord :socialsekreterare; föreställningar; förhandsbedömningar; socioekonomisk status; omsorgsförmåga;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares föreställningar om familjers socioekonomiska status (SES) och hur de påverkar bedömningen av föräldrarnas omsorgsförmåga i förhandsbedömningar i anmälningar om att barn far illa. Det är en kvalitativ studie med vinjett och semistrukturerade intervjuer som metod och de är genomförda med socialsekreterare på en mottagnings- eller utredningsenhet. LÄS MER