Sökning: "Allaedin Hedayati"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Allaedin Hedayati.

  1. 1. En Modell för Balansen mellan Patientsäkerhet och Principerna: Behörighet, Integritet och Tillgänglighet

    C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :Allaedin Hedayati; Niklas Sageland; Oscar Olsson; [2008-06-30]
    Nyckelord :Patientsäkerhet; Integritet; Tillgänglighet; Behörighet;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att kartlägga de principer och andra faktorer som ska vara grunden för användning, integration och management av patientjournalsystem. Enligt vår uppfattning har vi kommit närmare målet genom att belysa följande fråga: Vilka är de kritiska faktorer som bör beaktas för att säkra patientsäkerhet och samtidigt respektera, CIA modellen, dvs. LÄS MER