Sökning: "Allan Abdi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Allan Abdi.

  1. 1. Tunisiens tillfälliga övergångsregim 2011 : En teorikonsumerande fallstudie av politiska aktörers betydelse för övergången till demokratiskt styre

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

    Författare :Allan Abdi; [2018]
    Nyckelord :Tunisia; transition; interim government; political actors;

    Sammanfattning : According to The Economist Democracy Index, Tunisia was at 2.79 during 2010 and by the end of 2011 they had climbed up to 5.53. Therefore Tunisia entered a new category, called hybrid regime. LÄS MER