Sökning: "Allan Ehrenström Germer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Allan Ehrenström Germer.

  1. 1. Exponerade för evighetskemikalier - En analys av PFAS-målet i Ronneby i ljuset av personskadebegreppets innebörd i ersättningsrätten

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Allan Ehrenström Germer; [2024-02-16]
    Nyckelord :Personskada; Skadeståndsrätt; Ökad risk för framtida skada; Ersättningsrätt; Samordning mellan skadestånd och försäkring; Försäkringsrätt; PFAS;

    Sammanfattning : Uppsatsen utgår från omständigheterna i det s.k. PFAS-målet i Ronneby där tusentals av kommunens invånare exponerats för höga halter PFAS genom dricksvattnet. PFAS är industriellt framställda ämnen som är mycket persistenta och kan lagras i kroppen under lång tid. LÄS MER