Sökning: "Allan Mohammad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Allan Mohammad.

  1. 1. Service Recovery inom telekombranschen - Hantering av eWOM

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Allan Mohammad; Jens Olsson; [2019]
    Nyckelord :Service Recovery; eWOM; telecom; customer satisfaction; WOM; marketing;

    Sammanfattning : Titel: Service Recovery inom telekombranschen - Hantering av eWOM Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi Författare: Allan Mohammad & Jens Olsson Handledare: Akmal Hyder & Michelle Rydback Datum: 2019 - juni Syfte: Syftet är att analysera hur telekomföretag hanterar negativ eWOM genom arbetet med Service Recovery. Metod: Studien präglas av en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen utgörs av tio semistrukturerade intervjuer som sedan bearbetats. LÄS MER