Sökning: "Alliansen"

Visar resultat 21 - 25 av 116 uppsatser innehållade ordet Alliansen.

 1. 21. EU samarbeten - Ett transaktionskostnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stjepan Pilipovic; Jesper Eliasson; Dag Gustafson; Filip Knuthson; [2017]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; allians; resursbaserad teori; nätverksstyrning och forskning utveckling. Transaction cost; alliance; resource based view; network governance and research development.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer påverkar organisationers val att ingå i det EU-finansierade konsortiet R-Mode Baltic, och hur väl kan dessa härledas till transaktionskostnadsteori. En kvalitativ fallstudie har tillämpats. Analys av insamlad data har skett via pattern-matching vars syfte är att söka efter empiriska mönster. LÄS MER

 2. 22. Den svenska utnämningspolitiken : - en svårförändrad institution(?)

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Utnämningspolitiken; utnämningsmakten; Alliansens reform; nyinstitutionell teori; historisk institutionalism; stigberoende;

  Sammanfattning : The Government’s power of appointment is the most important instrument for governing the state administration and it can be traced back to the Middle Ages in Swedish his­tory. Although the power of appointment has been criticized several times, it still looks essen­tially the same now as it did then. LÄS MER

 3. 23. Likt men olikt : alliansen i ISTDP och Klassisk Psykodynamisk Terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Silvia Ketterer; [2017]
  Nyckelord :Therapeutic alliance; Therapeutic relation; Working alliance; Terapeutisk allians; Terapeutisk relation; Arbetsallians;

  Sammanfattning : Inledning: Olika terapimetoder erbjuder olika sätt att hjälpa patienterna. ISTDP utmärker sig genom att vara offensiv och som i alla metoder tillskrivs alliansen en viktig roll. Det är terapeuter som ska jobba med alliansen men hur de upplever den, vilka likheter och olikheter de ser i de metoderna de jobbar med har knappast uppmärksammats. LÄS MER

 4. 24. Krökningsmätning av produktionsborrhål i MUJ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Henrik Eklundh; Simon Ferm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : While drilling holes it is extremely important that the drill holes are drilled as straight as possible. Even with the advances in drilling technology over the years it is still almost impossible. This is especially the case as the drilling depth increases. LÄS MER

 5. 25. Svensk politik i förändring : Om varför Kristdemokraterna ingick och lämnade Decemberöverenskommelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Arne Kanth; [2017]
  Nyckelord :Decemberöverenskommelsen; Kristdemokraterna; Alliansen; blockpolitik; politiska partier; flerpartisystem; Gunnar Sjöblom; partiledning; partiledare;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to seek answers to why the Christian Democrats decided to actively contribute to the December agreement as well as its termination. My questions are: • Why did the Christian Democrats decide to join the December agreement? • Why did the Christian Democrats decide to leave the December agreement? I have used an analysis model based on the model Gunnar Sjöblom developed to explain how parties in a multi-party system reach their overall goal of program realization. LÄS MER