Sökning: "Allmän rättslära"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden Allmän rättslära.

 1. 1. Att se skogen för alla träd - om konflikten mellan miljö och ägande i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Jakob Fürst; [2021]
  Nyckelord :Allmän rättslära; miljörätt; äganderätt; miljöskydd; egendomsskydd; biologisk mångfald; ersättning vid rådighetsinskränkningar; 2 kap 15 § regeringsformen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senare år har en allt skarpare målkonflikt seglat upp mellan egendomsskyddet och miljöskyddet i svensk rätt. Egendomsskyddet har genom bland annat grundlagsstadgandet i 2 kap 15 § regeringsformen en framskjuten position. LÄS MER

 2. 2. En samhällsnyttig straffprocess? - De straffprocessuella funktionernas genomslagskraft som en funktion av beviskravet för fällande dom i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Olsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; allmän rättslära; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen syftar till att utreda hur mycket genomslagskraft straffprocessens olika funktioner får givet ett visst beviskrav. En modern syn på straffprocessen är det s.k. differentierade funktionstänkandet där funktionerna har olika stort genomslag i olika stadier av straffprocessen. LÄS MER

 3. 3. Få fällande domar i arbetsmiljöbrott - En kritisk studie av beviskravet för arbetsmiljöbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Hall; [2021]
  Nyckelord :Allmän rättslära; arbetsrätt; straffrätt; arbetsmiljöbrott; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På nittiotalet såg lagstiftaren att en ökad arbetstakt ledde till mer riskfyllda arbetsplatser. Lagstiftaren ansåg att den ökade specialiseringen innebar att det inte fanns fullständiga kunskaper om vilka risker arbetarna utsattes för. För att öka tryggheten för arbetarna infördes arbetsmiljöbrotten i brottsbalken. LÄS MER

 4. 4. Mötesfrihet i demokrati och pandemi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rasmus Hising; [2021]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Rättsvetenskap; Grundlag; Friheter; Rättigheter; Mötesfrihet; Pandemi; Covid; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det här arbetet tar sikte på två saker. Dels att förklara vad den grundlagsskyddade rätten till mötesfrihet innebär, och dels att utforska hur denna rättighet kan komma att begränsas med den nya lagstiftning som införts i Sverige med anledning av covid-19-pandemin. LÄS MER

 5. 5. Beskattning vid avyttring av bostad för privatpersoner - Avsedd effekt av lagstiftningen eller bristande förutsebarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt; processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; rättsekonomi en. law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "House flipping” som innebär att man förvärvar, renoverar och sedan säljer bostäder med vinst har blivit alltmer populärt i dagens samhälle. Detta har lett till att en osäkerhet kring beskattningskonsekvenserna för privatpersoner har vuxit fram. LÄS MER