Sökning: "Allmän rättslära"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden Allmän rättslära.

 1. 1. Att se skogen för alla träd - om konflikten mellan miljö och ägande i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Jakob Fürst; [2021]
  Nyckelord :Allmän rättslära; miljörätt; äganderätt; miljöskydd; egendomsskydd; biologisk mångfald; ersättning vid rådighetsinskränkningar; 2 kap 15 § regeringsformen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senare år har en allt skarpare målkonflikt seglat upp mellan egendomsskyddet och miljöskyddet i svensk rätt. Egendomsskyddet har genom bland annat grundlagsstadgandet i 2 kap 15 § regeringsformen en framskjuten position. LÄS MER

 2. 2. Från oskyldighetspresumtionen till bortom rimligt tvivel - Ett straffrättsfilosofiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gösta Nygren; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är en obehaglig realitet att i Sverige döms oskyldiga personer för brott de inte har begått. Statistiskt sett händer det sannolikt mycket sällan men över en tillräcklig lång tidsrymd är det oundvikligt. LÄS MER

 3. 3. En samhällsnyttig straffprocess? - De straffprocessuella funktionernas genomslagskraft som en funktion av beviskravet för fällande dom i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Olsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; allmän rättslära; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen syftar till att utreda hur mycket genomslagskraft straffprocessens olika funktioner får givet ett visst beviskrav. En modern syn på straffprocessen är det s.k. differentierade funktionstänkandet där funktionerna har olika stort genomslag i olika stadier av straffprocessen. LÄS MER

 4. 4. Få fällande domar i arbetsmiljöbrott - En kritisk studie av beviskravet för arbetsmiljöbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Hall; [2021]
  Nyckelord :Allmän rättslära; arbetsrätt; straffrätt; arbetsmiljöbrott; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På nittiotalet såg lagstiftaren att en ökad arbetstakt ledde till mer riskfyllda arbetsplatser. Lagstiftaren ansåg att den ökade specialiseringen innebar att det inte fanns fullständiga kunskaper om vilka risker arbetarna utsattes för. För att öka tryggheten för arbetarna infördes arbetsmiljöbrotten i brottsbalken. LÄS MER

 5. 5. Mötesfrihet i demokrati och pandemi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rasmus Hising; [2021]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Rättsvetenskap; Grundlag; Friheter; Rättigheter; Mötesfrihet; Pandemi; Covid; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det här arbetet tar sikte på två saker. Dels att förklara vad den grundlagsskyddade rätten till mötesfrihet innebär, och dels att utforska hur denna rättighet kan komma att begränsas med den nya lagstiftning som införts i Sverige med anledning av covid-19-pandemin. LÄS MER