Sökning: "Allmänna rådet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Allmänna rådet.

 1. 1. Reduced stress method for steel in class 4 cross-sections : Evaluation of the reduced stress method for a railway bridge

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Therese Badrous; Ebba Lund; [2021]
  Nyckelord :FEM; Reduced stress method; Effective cross-section method; Local buckling; Steel cross-section; Class 4 cross-section; Railway bridge; FEM; Reducerad spänningsmetoden; Effektivt tvärsnittsmetoden; Lokal buckling; Ståltvärsnitt; Tvärsnittklass 4; Järnvägsbro;

  Sammanfattning : The effective cross-section method, also called reduced cross-section method is generally used for steel in class 4 cross-sections in considering local buckling. This method is a bit complicated and time consuming, which often leads to engineers not using profiles in class 4 cross-sections. LÄS MER

 2. 2. Tala om arkitektur : Om två arkitekturorganisationers förhållande till talet, språket och behovet av utbredd kunskap inom ett samhällsbärande område

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Lisa Daram Westling; [2021]
  Nyckelord :Architecture; language; production process; practical knowledge; public knowledge; critical knowledge; knowledge dissemination; cooperation; Arkitektur; språk; arkitekturprocess; produktionsprocess; praktisk kunskap; samverkan; allmänhetens kunskap; kritik; kunskapsspridning;

  Sammanfattning : På ett övergripande plan handlar den här studien om språkets roll inom arkitektur, teoretiskt och praktiskt. Titeln Tala om arkitektur refererar till vad som händer i talad mening, mellan arkitekter, mellan arkitekter och andra yrkesgrupper och – bredare – i allmänt tal om arkitektur. LÄS MER

 3. 3. Terrorist men på vilka grunder? – En granskning av EU:s sanktioner mot terrorisms förhållande till rättssäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Gunnervall; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; folkrätt; public international law; internationella sanktioner; international sanctions; terrorism; rättssäkerhet; legal certainty; processuella rättigheter; procedural rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis addresses the question of whether EU sanctions against certain persons and entities to combat terrorism are compatible with fundamental principles of legal certainty, concentrating on predictability and procedural rights. International sanctions are coercive political and legal measures imposed to ensure peace and stability and promote democracy and human rights. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av utökat skyddsbehov för bärverk i Br0-byggnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Markus Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Utökat skyddsbehov; Br0; bärverk; byggnadsdelar; ingenjörsmässig bedömning; EKS; byggnadstekniskt brandskydd; brandsäkerhetsklass; särskild bedömning; brandteknisk klass; Extended fire safety; building components; fire safety engineering; load-bearing resistance; structural fire safety; fire resistance class; fire safety class; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När EKS 11 publicerades blev det krav på att i Br0-byggnader göra en särskild bedömning av byggnadsdelars skyddsbehov med avseende på deras bärförmåga vid brand för att avgöra om det föreligger ett utökat skyddsbehov för byggnadsdelarna. I de fall där det föreligger ett utökat skyddsbehov ökar de brandtekniska kraven som ställs på byggnadsdelarna, medan i de fall där det inte föreligger ett utökat skyddsbehov ska byggnadsdelarna ha samma brandtekniska bärverksklass som gäller för motsvarande byggnadsklass Br1 eller Br2. LÄS MER

 5. 5. Hur kan utformningen av ett flerbostadshus i en stadsmiljö påverkas av användningen av standard SS-EN 17037:2018

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Ivan Barraza; Lina Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Dagsljus är en viktig aspekt för att förebygga ohälsa om dagsljustillgången inte är tillräcklig. I vetenskapliga undersökningar är det bevisat att dagsljus har koppling till människans välbefinnande samt hälsa. LÄS MER