Sökning: "Allsången i Angered"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Allsången i Angered.

 1. 1. ALLSÅNGEN I ANGERED 1980–2019 En explorativ fallstudie av ett långlivat samarbete mellan kulturskola och grundskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Rydberg; [2021-09-06]
  Nyckelord :Allsången i Angered; musikhandledare; kulturskola; aktör-nätverkteori; fallstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Detta examensarbete syftar till att undersöka och beskriva hur Allsången i Angered,ett samarbete mellan grundskola och kulturskola som initierades och byggdes upp avmusikhandledare, utvecklades och överlevde från 1980 till 2019.Teori: Det centrala teoretiska ramverket utgörs av aktör-nätverkteori (ANT) och mer specifiktMichel Callons översättningsteori. LÄS MER

 2. 2. Allsången som gemenskapare. En intervjuundersökning om ett projekts möjligheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jennie Majberger Wiedel; [2012-09-24]
  Nyckelord :sång; gemenskap; delaktighet; utveckling; lärande; förhållningssätt; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur några pedagoger i grund- och grundsärskolan (åk 0-3) arbetar med och har användning av Allsången; ett projekt där de övar sånger med sina elever och till slut samlas för en stor konsert. Respondenterna arbetar i Stenungsund och det är Kulturskolan där som håller i Allsången. LÄS MER