Sökning: "Allting hör ihop"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Allting hör ihop.

  1. 1. "Allting hör ihop, vi är inte isolerade öar" : En kvalitativ studie om socialsekreterares och skolkuratorers upplevelser av samverkan mellan myndigheterna

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Malin Helles; Maja Klang; [2017]
    Nyckelord :Samverkan; Skola; Socialtjänst; Nyinstitutionalism;

    Sammanfattning : Samverkan utgör en central del i arbetet kring barn och unga och det är viktigt att de som är i behov av stöd får hjälp i god tid, där har socialtjänst och skola en betydande roll. För att hjälpa barn och unga på bästa sätt är det viktigt att myndigheterna samverkar. LÄS MER