Sökning: "Alma Borg Berggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alma Borg Berggren.

  1. 1. Dagvattenhantering på underbyggda gårdar inom kvartersmark

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Alma Borg Berggren; [2018]
    Nyckelord :stormwater; yard; underground garage; densification; stormwater sewer operator; developer; parking; dagvatten; underbyggda gårdar; förtätning; underjordiska garage; VA-huvudman; byggherre; parkering;

    Sammanfattning : I takt med expandering och förtätning av städer byggs gröna ytor bort medan andelen hårdgjorda ytor ökar. Regn och smältvatten kan inte infiltrera genom de hårdgjorda ytorna vilket innebär att det istället avrinner som dagvatten. LÄS MER