Sökning: "Alma Rauer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alma Rauer.

  1. 1. Språklig variation som ämnesområde i gymnasieskolan. En jämförande studie av ämnena svenska och svenska som andraspråk utifrån ämnesplansanalys och lärarintervjuer

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Alma Rauer; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I detta examenarbete fokuseras ämnesområdet språklig variation i gymnasieskolan genom en komparativ studie av skolämnena svenska och svenska som andraspråk. Ämnesområdets förutsättningar undersöks i en tvådelad studie bestående av en ämnesplansanalys och en intervjustudie. LÄS MER