Sökning: "Alma Thelander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alma Thelander.

  1. 1. FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV SAMARBETET MED UNDERSKÖTERSKOR INOM ÄLDREOMSORGEN. EN FOKUSGRUPPSSTUDIE

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Alma Thelander; Frida Åkesson; [2021-11-18]
    Nyckelord :Interprofessionellt samarbete; äldre; särskilt boende; fysioterapi; kvalitativ;

    Sammanfattning : Antalet äldre på särskilt boende kommer att öka de kommande åren på grund av att människor lever längre. En stor utmaning är att hjälpa brukarna bibehålla sin fysiska förmåga. Detta utförs av fysioterapeuter genom rehabilitering. LÄS MER