Sökning: "Alma Zenunovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alma Zenunovic.

  1. 1. Betaltjänstdirektivets inverkan på svensk rätt och dess processuella och institutionella autonomi

    Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Alma Zenunovic; [2013]
    Nyckelord :Payment Services Directive; Swedish payment service law; procedural rules; the principle of good governance; procedural and institutional autonomy and decision making process.; Direktivet om betaltjänster på den inre marknaden; lag om betaltjänster; förvaltningsprocessuella regler; principen om god förvaltning; processuell och institutionell autonomi; beslutsprocessen.;

    Sammanfattning : Denna magisteruppsats i offentlig rätt är ämnad att behandla implementeringen av direktivet om betaltjänster på den inre marknaden i svensk rätt. Betaltjänstdirektivet är väsentlig vid inrättande av den inre marknaden inom EU:s medlemsstater, då alla inre gränser skall avlägsnas för att möjliggöra fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital; i det sammanhanget blir det viktigt med en modern och konsekvent rättslig ram för betaltjänster på EU-nivå. LÄS MER