Sökning: "Almqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade ordet Almqvist.

 1. 1. Vägleda spelare med användning av färg : Effekten färgerna grön och röd har på navigation och vägval i virtuella miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Almqvist; [2020]
  Nyckelord :Färg; vägledning; omedvetenhet; datorspel; 3D-grafik;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker om färg kan utnyttjas till att omedvetet vägleda spelare i virtuella miljöer, denna studie gör det genom att försöka besvara på frågan: Hur påverkar färgerna röd samt grön hur individer navigerar ett datorspel? Detta är baserat på tidigare forskning som visar att den röda färgen har en omedveten inverkan på individer i diverse sammanhang. För att undersöka detta skapades en artefakt som bestod av ett litet spel där deltagarna gick igenom ett vardagligt rum med två utgångar på slutändan och med flera föremål med färgen röd längsmed ena sidan av rummet och färgen grön längsmed den motsatta för att se om det hade en inverkan på deras vägval samt agerande. LÄS MER

 2. 2. Kan TAKK vara en hjälpande hand i förskolans verksamhet? : En textanalys av tidskrifterna förskolan.se och specialpedagogik.se

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicole Almqvist; [2020]
  Nyckelord :TAKK; diskursanalys; pedagogiska debatten; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete var att få fördjupad kunskap om TAKK, hur det kan användas och hur metoden påverkas av vilka disciplinära ramar de beskrivs inom i den pedagogiska samhälleliga debatten. En teori inom diskursanalys möjliggör en kvalitativ textanalys men även en kvantitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Investigating the Perceived Quality of Image-Based Impostors

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Almqvist; Eric Vickström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The rendering process of a large number of 3D objects is computationally expensive and to achieve a fluent experience for the observer, optimization techniques need to be applied. One such technique for rendering 3D objects is with image-based impostors, which involves replacing a 3D object with a 2D image. LÄS MER

 4. 4. Delutvärdering av TIDSAM  -ett samverkansprojekt mellan psykiatri och socialtjänst i Piteå kommun

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ana Popova; Jessica Almqvist-Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet TIDSAM eller ”Tidiga samordnade insatser”, ett tvåårigt samverkansprojekt mellan socialtjänst och vuxenpsykiatrin i Piteå med syfte att upprätthålla ett samordnat stöd till målgruppen unga vuxna med schizofreni, psykossjukdom eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet med denna delutvärdering var att undersöka måluppfyllelse ett år efter projektets start, de förklaringsmodeller som kan ha haft påverkan på resultat, hur samverkan och organisatoriska förutsättningar såg ut samt att påvisa TIDSAM:s effekter för brukarna. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur - vägen till läsmotiverade elever? : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare anser att skönlitterära bokval och arbetsmetoder påverkar elevers läsmotivation och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linn Almqvist Johansson; [2020]
  Nyckelord :Motivation; intrinsic and extrinsic motivation; reading development; book selections; fiction; Motivation; inre och yttre motivation; läsutveckling; bokval; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad klasslärare som arbetar i årskurs F–3 anser påverkar elevers läsmotivation samt hur de uppfattar att skönlitterära bokval och arbetsmetoder påverkar elevernas läsmotivation och läsutveckling. Bakgrundsavsnittet inleds med en redogörelse för hur inre och yttre motivation samt hur bokval och arbetsmetoder påverkar elevernas läsmotivation och läsutveckling. LÄS MER