Sökning: "Alnaser Nancy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alnaser Nancy.

  1. 1. Att förhindra onödigt lidande : Sjuksköterskors erfarenheter av trycksårspreventionsarbete.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Alnaser Nancy; shariff Ifrah; [2022]
    Nyckelord :trycksår; äldre; förebyggande; sjusköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden och kan uppstå när huden utsätts för tryck/friktion under längre tid utan att avlasta den. Äldre patienter löper större risk för att drabbas, bland annat på grund av nedsatt rörelseförmåga eller multisjukdomstillstånd. LÄS MER