Sökning: "Alternativ till gräsmattan på små ytor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alternativ till gräsmattan på små ytor.

  1. 1. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

    Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Gustav Axell Johansson; [2019]
    Nyckelord :Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

    Sammanfattning : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). LÄS MER