Sökning: "Alternative Funding"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Alternative Funding.

 1. 1. Nätverksbaserade värden eller mer strategi och övervakning? : En kvantitativ studie om riskkapitalbolagens värdeskapande i portföljföretagen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mette Hauge Bergsland; Evelina Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Venture capital; involvement; value; roles; portfolio companies; scout; coach; venture capitalists; Riskkapital; delaktighet; roller; värde; portföljföretag; scout; coach; riskkapitalbolag;

  Sammanfattning : Small and new companies are important for the Swedish economy and are the main source of employment. However, these face challenges in the possibility of obtaining financing, where venture capital becomes an important tool for achieving this. LÄS MER

 2. 2. Impacts of COVID-19: Funding Business Operations and Adapting Marketing Strategies

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sejin Hahn; Sarafat Hossain; [2021]
  Nyckelord :Adaptation; Crisis Management; Financial Liquidity; Access to Capital; Government Aid; Alternative Finance; Marketing Strategy; Resource-based View RBV ; Customer-Centric; Stakeholder View; Brand; Authenticity; Knowledge; Capabilities; Marketing Management; Marketing-Finance Interface; Paid Marketing; Organic Marketing; Customer Loyalty; Community; Decision-Making;

  Sammanfattning : Purpose -- Given the enduring COVID-19 pandemic, this thesis set out to reveal an updated perspective of the service-oriented small business experience, particularly in their access and choice of financial resources to fund operations and adapt marketing strategy. By the time this study started, it was clear which businesses had been rising with the new tides of swelled categorical demand vs. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande åtgärder och veterinärvård för hobbyfjäderfän : rutiner och behov bland djurägare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Gabriella Fröberg Niklasson; [2021]
  Nyckelord :djurhälsa; fjäderfä; hobby; smittskydd; veterinär;

  Sammanfattning : Förekomsten av hobbyfjäderfä har ökat i Sverige såväl som i övriga Europa och USA de senaste åren, men trots detta finns liten kunskap om flockarna. Det har gjorts ett begränsat antal studier för att öka kunskapen om demografi, utfodring, skötsel, smittskydd och välfärd samt de främsta skälen till att hålla hobbyfjäderfä. LÄS MER

 4. 4. Leasingavtal utifrån IFRS 16 och K3 : En komparativ studie beträffande värdering, uppskjuten skatt och inkomstbeskattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Mårtensson; Emelie Lund; [2021]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; income taxation; deferred tax; qualitative characteristics; stakeholders; Leasing; IFRS 16; K3; inkomstbeskattning; uppskjuten skatt; kvalitativa egenskaper; intressenter;

  Sammanfattning : Redovisningsmässigt klassificeras leasingavtal som operationella eller finansiella. Som ett alternativ till finansiering har operationella leasingavtal tillämpats frekvent av företag. Med anledning av att ett operationellt leasingavtal inte behöver redovisas i rapporten över finansiell ställning för leasetagare. LÄS MER

 5. 5. The viability of feeding seaweed to cows. An assessment of the key opportunities and barriers facing the commercialization of factory-produced Asparagopsis taxiformis as a methane-reducing additive for dairy cows in Sweden.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Cora Taylor; [2021]
  Nyckelord :Asparagopsis taxiformis; methane-reducing additive; commercial viability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : An estimated 6% of human greenhouse gas emissions are the result of enteric methane production by cows. Asparagopsis taxiformis, a semi-tropical alga, is one solution. Supplementation of this alga to cows at a small percentage of their daily intake has reduced methane emissions by over 98% in trials. LÄS MER