Sökning: "Alternativt urval"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Alternativt urval.

 1. 1. Läshunden i klassrummet : Ett alternativt sätt att lära elever att läsa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madelene Haavisto; [2021]
  Nyckelord :läshund; läsinlärning; motivation; alternativ undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt handlar om läshundens roll i klassrummet samt vilken inverkan läshunden har vid elevers läsinlärning. Vidare berör denna kunskapsöversikt även huruvida läshunden kan används för att påverka elevers motivation och inställning till att läsa, samt vilka för- och nackdelar forskningen påvisar med att använda läshunden som ett pedagogiskt arbetsverktyg. LÄS MER

 2. 2. District nurses as well as nurses work within palliative care at hospital wards or in-home care : A quantitative comparison study of how satisfied they are with their efforts

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Angelique Edholm; Linda Oxelgren; [2021]
  Nyckelord :home care; hospital ward; palliative care; end of life care; satisfaction; symptom management; Hemsjukvård; vårdavdelning; palliativ vård; vård i livets slut; nöjd; symtomlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård utförs i hela världen och det är viktigt att utveckla och följa upp den typen av vård. Palliativ vård utgår från fyra hörnstenar och skall involvera mer än det fysiska i omvårdnaden. Det är viktigt att också lägga märke och ta hand om det psykiska, sociala och andliga. LÄS MER

 3. 3. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 4. 4. Trovärdighet i VD-ord - En studie om trovärdighetens betydelse i den strategiska kommunikationen hos tre Europeiska flygbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Jonsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; VD-ord; narrativ; trovärdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Flygbranschen har under en lång period varit en växande marknad,men blivit följt av en minskande efterfrågan det senaste året, dels på grund av en merklimatmedveten kundkrets samt stundande kris i form av COVID-19 pandemin. Det är därförav intresse att undersöka hur VD:n har kommunicerat i sitt VD-ord de tre senaste åren för attse om det finns skillnader i kommunikationen från när resultatet är bra till när det gårresultatmässigt dåligt. LÄS MER

 5. 5. Sämre betyg - bättre rustad? : En kvantitativ enkätundersökning av socionomstudenters känsla av sammanhang, en jämförelse av de som antagits till socionomprogrammet via alternativt urval respektive de som antagits via betyg eller högskoleprovspoäng.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sofia Haapanen; Christine Funck Ritshoff; [2020]
  Nyckelord :Alternativt urval; Socionomstudenter; KASAM; Känsla av sammanhang; KASAM-13;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukskrivningar och avhopp till följd av stress är vanligt förekommande bland de som arbetar med socialt arbete. Studier har dock visat att vissa socialarbetare innehar egenskaper som gör dessa mer motståndskraftiga mot denna stress. LÄS MER